مشخصات فنی مکانیکی

عرض چله گیری مفید 230-360 cm
حداکثر قطر بیم چله 1000 mm
طول یال شیب 125cm
زاویه شیب 11°
حداکثر سرعت چله گیری 1000 m/min
حداکثر سرعت برگردان 300 m/min
عرض باند 45cm
قطر بمبو 90 cm