مشخصات فنی مکانیکی

عرض چله گیری مفید 260-360 cm
حداکثر قطر بیم چله 1250 mm
طول یال شیب 160cm
زاویه شیب 11°
حداکثر سرعت چله گیری 400 m/min
حداکثر سرعت برگردان 300 m/min
عرض باند 110cm
قطر بمبو 100 cm