مشخصات فنی مکانیکی

عرض چله گیری مفید 222 cm
حداکثر قطر بیم چله 90 cm
طول یال شیب 90cm
زاویه شیب 11.7° 
حداکثر سرعت چله گیری 400 m/min
حداکثر سرعت برگردان 200 m/min
عرض باند 40cm
قطر بمبو 90 cm